نقاشی ساختمانی مدرن : پتینه کاری

پتینه کاری یکی از مهم ترین نو آوری های حاصل شده در نقاشی ساختمان میباشد که از آن به نقاشی ساختمان مدرن نام میبرند . برای انجام عملیات پتینه کاری ابتدا لازم است نقاش ساختمان زیر سازی لازم را روی دیوار ایجاد کرده و سطح کاملا یکدستی ایجاد کند.

در مرحله بعدی نقاش ساختمانی دیوار را به رنگ پس زمینه مورد نظر نقاشی میکند.

و در آخرین مرحله با استفاده از ابزار پتینه کاری  اقدام به ایجاد طرح و نقش های مورد نظر میکنند.

15 Mar 2019